Forskningsbidrag

Information

SLFF:s forskningsråd kan dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.

Ansökningskriterier

Forskningsrådet kan lämna stöd till forskningsprojekt och kostnader i anslutning därtill. Rådet beviljar medel för forskningsuppgifter med läromedelsinriktning, vilka inte finansieras på annat sätt. Ansökan ska gälla framtida behov och verksamhet, d.v.s. inte ett redan avslutat projekt. Se även Svar på vanliga frågor inför ansökan.

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är årligen 1 maj.

Viktiga uppgifter som ska lämnas

- Fullständigt ifylld blankett, ”Ansökan om SLFF:s forskningsbidrag”.
- Bilaga 1: Beskrivning av forskningsprojektet
- Bilaga 2: CV.

Besked

Sökande erhåller brev om antingen tilldelning av forskningsbidrag eller avslag på ansökan. Forskningsrådet sammanträder efter 1 maj och kan lämna besked senast under augusti månad. Forskningsrådets beslut kan inte överklagas och motiveras ej utöver tilldelning/avslag.

Redovisning och utbetalning

När verksamheten är avslutad ska projektet redovisas till SLFF i kort vetenskaplig form (eller som publikation), samt i en kort mer allmän form för eventuell publikation i SLFF:s tidskrift Manus. Därefter kan forskningsbidraget betalas ut, förutsatt att sökanden blir färdig med projektet inom tre år.

Redovisningarna skickas till: adm@slff.se eller till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm.

Upplysningar

Administrativa upplysningar lämnas av SLFF:s förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80 eller av forskningsrådet i vissa fall och då via SLFF.
Se även Svar på vanliga frågor inför ansökan.

Ansökan och anvisningar

Här nedan följer anvisningar till ansökan om SLFF:s forskningsbidrag.

Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten utgör själva ansökan, och skrivs på ett lättläst och överskådligt sätt. För att vi ska kunna granska projektets innehåll och förutsättningar behövs nedanstående bilagor, där detaljerna måste framgå och tydliggöras.

Ansökningsblankett, anvisningar och information om SLFF:s forskningsbidrag (pdf, öppnas i nytt fönster). Obs! Det kan hända att du först måste spara ned blanketten på din dator innan du fyller i den, för att ifyllda uppgifter ska sparas.

Bilaga 1

Bilaga 1 ska vara en beskrivning av forskningsprojektet. Texten ska motsvara cirka två A4-sidor (minst 4 600 tecken och högst 8 000 tecken). Därtill lämnas sist i bilaga 1 sådana referenser som det hänvisas till i texten.

Bilaga 1 ska omfatta sådana uppgifter som ingår i en sedvanlig forskningspublikation, det vill säga:

- Studiens rubrik
- Syfte och frågeställningar
- Bakgrund och relevans
- Material och metoder (inklusive urval)
- Forskningsetiska synpunkter
- Publicering av resultat

Dessutom lämnas uppgifter om eventuell institution, eventuell handledare, genomförande, görbarhet (Är det ett projekt som kan genomföras) och kort om projektets relevans.

Bilaga 2

CV, Curriculum Vitae. Lämna ett kort CV om dig själv, högst en A4-sida, samt dina eventuellt tidigare publikationer.

Ansökan med 2 bilagor skickas till: adm@slff.se eller till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm.

7 juli 2017