Forskningsbidrag

SLFF:s forskningsråd har till uppgift att dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.

Ansökningskriterier

  • Forskningsrådet har valt att stimulera renodlade forskningsprojekt och kostnader i anslutning därtill.
  • Det finns tyvärr inte möjlighet att stödja vad som kallas kvalitets- eller utvecklingsarbeten, inte heller att lämna bidrag för att planera framtida projekt, för inspirationsresor, för att starta kurser, eller för att få ekonomiskt underlag för att kunna skriva läromedel.
  • Ansökan ska gälla framtida behov, d.v.s. inte avslutad verksamhet.
  • Rådet beviljar medel för forskningsuppgifter med läromedelsinriktning, vilka inte finansieras på annat sätt.

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är senast 1 maj 2016.Nytt ansökningförfarande för 2016 utarbetas.

Viktiga uppgifter i ansökan

Fullständig ansökan ska innehålla sökandes namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessutom ska syfte och bakgrund till ansökan anges samt vilken relevans projektet har för läromedelsförfattande enligt nedan:

Forskning enligt vetenskapliga principer innebär som regel att det finns en (ny) frågeställning som ska besvaras, en teori som ska testas. Det finns en redogörelse om planerade metoder och en analys av det material som ska undersökas. Forskarens resultat presenteras, fynden diskuteras och jämförs med andras resultat och slutsatser. Till detta presenteras referenser och sammanfattning. Ofta har den sökande en anknytning till en institution som kan hjälpa forskaren klara av sitt projekt.

Vid ansökan är det viktigt att dessa principer framgår tydligt: Varför vill man få ett forskningsbidrag? Hur ska forskningen gå till? Anknytning till institution? Finns det en handledare, och i så fall vem? Hur har man tänkt redovisa studien? Är den genomförbar och har den någon relevans?

Redovisning och utbetalning

När verksamheten är avslutad ska projektet redovisas i kort vetenskaplig form, samt mer allmänt för en eventuell publicering i SLFF:s tidskrift Manus. Därefter kan forskningsbidraget betalas ut – förutsatt att sökanden blir färdig med projektet inom tre år.

Beviljade forskningsbidrag

2012 inkom 31 godkända ansökningar och medel om cirka 400 000 kr beviljades för fem projekt, varav tre större.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av SLFF:s förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80.

Information om SLFF:s forskningsråd.

22 september 2015