Ansök om forskningsbidrag

Forskning om läromedel är en viktig del i utvecklingen av kvalitativa läromedel. Du som forskar om läromedel kan ansöka om SLFF:s forskningsbidrag. Bidraget kan du få för forskningsprojekt och tillhörande kostnader.

Ansökningskriterier

SLFF:s forskningsråd delar ut forskningsbidrag för att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.

Forskningsbidraget är ett stöd till forskningsprojekt och kostnader i anslutning till projektet och gäller forskning med läromedelsinriktning, som inte finansieras på annat sätt. Ansökan ska gälla framtida behov och verksamhet, d.v.s. inte ett redan avslutat projekt.

Forskningrådet består av Klas-Göran Karlsson och Monica Reichenberg.

Se även frågor och svar nedan.

Ansökningstid och ansökan

Sista ansökningsdag är 1 maj varje år.

Följande uppgifter ska lämnas:
- Ansökningsblankett: Ansökan om SLFF:s forskningsbidrag.
- Bilaga 1: Beskrivning av forskningsprojektet.
- Bilaga 2: CV.

Klicka här för att komma till sidan för ansökan och anvisningar.

Besked

Vi lämnar besked om antingen tilldelning av forskningsbidrag eller avslag på din ansökan. Forskningsrådet sammanträder efter 1 maj och kan lämna besked senast under augusti månad. Forskningsrådets beslut kan inte överklagas och motiveras inte utöver tilldelning/avslag.

Redovisning och utbetalning

När projektets verksamhet är avslutad ska projektet redovisas till SLFF i en kort vetenskaplig form (eller som publikation), samt i en kort mer allmän form för eventuell publikation i SLFF:s tidskrift Manus. Därefter kan forskningsbidraget betalas ut, förutsatt att sökanden blir färdig med projektet inom tre år.

Redovisningarna skickas till: adm@slff.se eller till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm.

Frågor och svar

Alla som vill forska (fysiska personer). SLFF kan (men behöver inte) dela ut forskningsbidrag för att uppmuntra forskning med "inriktning mot läromedel i olika former". Det ska handla om rena, riktiga forskningsprojekt som går ut på att studera exempelvis hur en undervisningsmetod, eller en producerad bok, fungerar i inlärningsprocessen. Många exempel är tänkbara. Eftersom "inriktning mot läromedel i olika former" är en avsiktligt bred definition går det bra att söka bidrag så länge forskningsprojektet faller inom denna ram. Det gäller för framtida verksamhet, d.v.s. inte redan avslutade projekt. Exakt vad som medför tilldelning eller avslag går inte att besvara förrän rådet har sitt sammanträde angående inkomna ansökningar.

Nej. Forskningsrådet väljer ut lämpade projekt för bidrag bland inkomna ansökningar, och det är först när alla ansökningar behandlats, som besked kan lämnas. Forskningsrådet lämnar besked tidigast under maj månad och senast i augusti.

Det är ett bidrag till den sökande själv, för att stödja den sökandes forskningsverksamhet. Vad som behöver finansieras, och som inte finansieras på annat sätt, ska framgå i ansökan. Används pengarna för själva forskningsverksamheten (vilket ska redovisas i ansökan) så bör alla verifikationer etc. bifogas den kommande redovisningen och utbetalningen. SLFF har inga synpunkter på om tilldelade medel ska gå direkt till den sökande, eller via universitet/anslagsförvaltare inklusive deras overhead-kostnader.

Ja, bara projektet är ett forskningsprojekt som sådant, och har inriktning mot läromedel. Appar, böcker, enkäter, intervjuer etc utgör det metodologiska underlaget, medlet, för att målet med studien ska kunna uppnås, d.v.s. att kunna uppfylla resultatet i det planerade vetenskapliga projektet. Däremot kan du inte få bidrag för att exempelvis bygga en app som sedan ska marknadsföras, eller för att skriva en bok och ha lön under tiden, eller för att åka någonstans för att få inspiration till forskningen.

Det belopp som kan utdelas beslutas genom styrelsebeslut i SLFF varje år. Förbundet kan totalt dela ut omkring 300-350 tkr, men den totala tilldelningen kan variera något beroende på inkomna ansökningar, eller satsningar på vissa projekt. Lägsta kostnad kan inte definieras exakt, det bör vara rimligt inom projektets ram. Så, ansökningar om 10 000 – 250 000 kr kan vara ganska rimliga. Kostnaderna ska inkludera alla administrativa och andra overhead-kostnader som följer av tilldelningen.

Ja, det bör inte vara något hinder, men var och en i gruppen söker personligen med hänvisning till samma projekt, som då redovisas tydligt och klart.

Nej. Tilldelade medel redovisas i samband med SLFF:s årsstämma, årsberättelser och som regel i vår tidskrift Manus, eller i andra utskick. SLFF har inte kapacitet att sammanställa och skicka ut tidigare projekt och redovisningar till enskilda personer. Forskningsrådet lämnar endast besked om tilldelning eller avslag, men motiverar inte besluten.

Ja, så länge det handlar om att du forskar. Sökande ska söka som individ (fysisk person), inte som institution eller företag (juridisk person). Forskningsanslaget har till uppgift att stödja och uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former. Ansökan ska gälla ett vederhäftigt forskningsprojekt som håller för en vetenskaplig granskning.

Ansökan är öppen för all forskning med inriktning mot läromedel, vare sig det handlar om grundskolans olika stadier, gymnasier, högskolor eller universitet, eller bara lärandeprinciper utan någon bindning, per se. Det finns ingen reservation till vissa utbildningar eller discipliner, så alla forskare kan söka. Men det ska givetvis avse forskning kring lärande/läromedel.

Tyvärr inte. Medel utbetalas först när projektet är avslutat och redovisat för SLFF enligt se sidan Ansökan och anvisningar. Forskningsbidraget kan betalas ut förutsatt att sökanden blir färdig med projektet och ansöker om utbetalning inom tre år.

Nej, men vi vill gärna uppmuntra till medlemskap, eftersom förbundets medlemmar arbetar med lärande och läromedel. Välkommen att ansöka om medlemskap i SLFF! Läs mer om medlemskap här.