Läromedel

SLFF definierar läromedel som ett pedagogiskt genomtänkt, utprövat och utvärderat "medel" som gör det goda lärandet möjligt.

Läromedel följer läroplan, kurs- och ämnesplan för skola och gymnasium samt komvux. Läromedel är även kurslitteratur för den kurs eller det program som ska läsas på högskolan och/eller universitetet.

Ett läromedel är oftast en traditionell lärobok, kursbok – men kan till exempel även vara en medicinsk uppslagsbok på 1 000 sidor, ett engelskt sångmaterial med läromedelstext kompletterat med en handdocka, en digital fil som ljudstöd i fysik eller en on line-baserad digital övningsbok i franska.

Vad är inte ett läromedel?

SLFF menar att en dator, en mobiltelefon eller en läsplatta inte faller in i definitionen av vad ett läromedel är, utan bör ses som ett verktyg eller redskap i undervisningen. Däremot kan både datorer, mobiltelefoner och läsplattor fyllas med läromedel – det vill säga med ett pedagogiskt innehåll – som gör det goda lärandet möjligt.

Andra definitioner av läromedel

Skolverket beskriver att det inte finns någon centralt fastställd definition av läromedel. I skolförordningen från 1971 beskrevs läromedel som alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation.

När det gäller skrivna läromedel menar Skolverket att man ibland talar om "pedagogiska texter" och att det inom dessa går att göra åtskillnad mellan pedagogiska texter för organiserad undervisning/formellt lärande och "pedagogiska texter för informellt lärande".

Skillnaden mellan de båda är att pedagogiska texter för informellt lärande inte primärt är anpassade till någon specifik kursplan, som skolans läroböcker är.

Svenska Läromedel är branschorganisation för svenska läromedelsföretag som ger ut tryckta och digitala läromedel. Enligt Svenska Läromedel är läromedel – d.v.s. grundläromedel, tillhörande komponenter och andra läromedel – verktyg för lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning.

Nationalencyklopedin definierar läromedel som resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läro-böcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala texter samt spel.

Wikipedia menar att läromedel avser pedagogiska hjälpmedel som används i undervisning. Länge avsågs primärt läroböcker men från mitten och slutet av 1900-talet har alltfler nya former av läromedel introducerats, både teknikorienterade som datorer, lärplattor med mera men också andra som spel och pussel. I Sverige har den traditionella betydelsen av läromedel av myndigheter ersatts av begreppet lärverktyg. "Läromedel" har i detta sammanhang fått en snävare definition som en typ av lärresurs.