SLFF svarar på remiss om tillgång till skyddat material

Förbundet har lämnat in yttrande på departementspromemorian "Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning".

Förbundet tillstyrker att personer med syn- och läsnedsättning ska ges samma möjligheter att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk som andra. Men en upphovspersons rättigheter får endast inskränkas eller förses med undantag som inte gör intrång i det normala utnyttjandet av verk och inte heller oskäligt inkräktar på legitima intressen.

Det är därför viktigt att skapa en tydlig och lämplig balans mellan upphovspersonernas rättigheter och möjligheter att nå försäljningsframgång på den kommersiella marknaden å ena sidan, och användares krav på tillhandahållande och distribution av verk å andra sidan. Användares krav på inskränkningar eller undantag kan aldrig och får inte inverka negativt på upphovpersonernas rättigheter.

Tydliggör därför i lagtexten om:

upphovspersonens rätt till underrättelse och rapportering när verk nyttjas,
upphovspersonens rätt till ersättning vid varje framställning, det vill säga för varje framställt exemplar som överförs eller sprids.

Ta del av SLFF:s remissyttrande "Remissyttr Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för upphovspersoner med läsnedsättning. Ds 2017_52" (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Vid frågor på yttrandet kontaktas förbundsdirektör Jenny Lundström, jenny.lundstrom@slff.se