Remissyttranden

SLFF är remissinstans och har därför rätt att ge synpunkter på statliga utredningar, t.ex. nya lagförslag, företrädesvis inom områdena utbildning, upphovsrätt och kultur.

Genom att lämna synpunkter på dessa utredningar kan SLFF bevaka, lyfta och driva frågor som är viktiga för läromedelsförfattare, på en högre beslutsnivå. Det kan t.ex. gälla författarens rättigheter, skyldigheter samt ekonomiska skydd i en vidare mening.

SLFF har bland annat lämnat synpunkter på nedanstående utredningar.

Vill du läsa fler remissvar kontakta SLFF:s kansli på adm@slff.se

Ekonomi

SLFF:s remissyttrande över F12018_03828_S2 Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer_190117 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s remissyttrande på EU-kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker tidningar och tidskrifter.170119 002 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utbildning

SLFFs yttr Lättlästutredningen.140108.pdf

SLFFs remissyttr på Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012 65_2013.pdf

SLFFsyttrande ang Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor SOU 2012 41 slutlig.pdf

SLFFs remissyttr på SOU 2012 41 slutlig.pdf

SLFFs remissyttrande på Ds 2012 13 Ny bibliotekslag 20120911.pdf

SLFFs_yttrande_over_PM_Avveckling_av_inkomstgarantier_KU2009_2332_KV_(2)_2010.pdf

SLFFremissvar_kulturutredningen.2009.pdf

SLFFs_yttrande_over_Lararutbildningsutredningen_2009.pdf

SLFFremissvar_nyttiggörande_av_högksoleuppfinnigar_2006.pdf

SLFFremiss2003.15_Läromedel - specifikt. SOU 2003 15.pdf

SLFFremissSOU2003.2_Konstnärerna och trygghetssystemen, SOU 2003 21.pdf

SLFFremiss2002.27_Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. SOU 2002 27.pdf

Upphovsrätt

Ta del av SLFF:s remissyttrande "Remissyttr Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för upphovspersoner med läsnedsättning. Ds 2017_52" (pdf, öppnas i nyttt fönster)

Remissyttr Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för upphovspersoner med läsnedsättning. Ds 2017_52.pdf

SLFF:s remissyttrande på EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering 161021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFFs remissyttrande på EU-kommissionens med-delande KOM(2015) 626 – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten.pdf

SLFFs yttr Lättlästutredningen.140108.pdf

SLFFs yttr Herrelösa verk Ds 2013 63.pdf

SLFFs yttr ang Tillstand och medling SOU 2013 4.pdf

SLFFs yttr på WIPOs avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med synnned- och lässättning.pdf

SLFFs remissyttr på Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012 65.pdf

Yttrande på kommissionens förslag om kollektiv rättighetsförvaltning KOM 2012 372 slutlig 121001.pdf

SLFFs remissyttrande på Ds 2012 13 Ny bibliotekslag 20120911.pdf

SLFFs synpunkter m a a Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsåtgärder Ju 2011 15.pdf

SLFFs LISABs yttrande över SOU 2011 32 En ny upphovsrättslag slutl 111017.pdf

SLFFs yttrande ang orphan works KOM (2011) 289 slutlig 110905.pdf

Bil 1. SLFFs LISABs yttrande över Avtalad upphovsrätt. slutl. 100901.pdf

SLFFs_och_LISABs_yttrande_ang_delbetankandet_Avtalad_upphovsratt_SOU_2010_24.pdf

SLFFs och LISABs yttrande ang delbetänkandet Avtalad upphovsrätt SOU 2010 24_upphovrättsutredningen.pdf

remissvar_kulturutredningen.pdf

SLFFs_yttrande_ang_gronbok_upphovsratten_i_kunskapsekonomin__KOM_(2008)_466_slutlig.pdf

SLFFs_yttrande_over_Ds_2007.19_Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004 48 EG.pdf

SLFFs_yttrande_over_Ds2007.29_Musik och film på Internet - hot eller möjlighet. Ds 2007 29.pdf

SLFFremissJu2004.10081.DOM_Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister. Ju2004 10081 DOM.pdf

Ds2003_35.SLFF_Upphovsrätten i informationssamhället.pdf